Regulamin oraz Polityka prywatności

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU INTERNETOWEGO
www.wymieniajmy.pl

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.wymieniajmy.pl

I.    Definicje
II.    Postanowienia ogólne
III.    Rejestracja w serwisie internetowym
IV.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
V.    Dodawanie ogłoszenia na Portalu oraz zawieranie umowy zamiany bądź umowy przedwstępnej zamiany
VI.    Opłaty
VII.    Odstąpienie przez Usługobiorcę będącego konsumentem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
VIII.    Procedura składania reklamacji
IX.    Postanowienia końcowe

I.    Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
Właściciel – Mirosław Dróżdż prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VERT Mirosław Dróżdż z siedzibą w Bytomiu, ul. Siemianowicka 31/1, 41-902 Bytom, NIP 626-277-82-58, REGON 241227731, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Portalu
Portal – portal internetowy www.wymieniajmy.pl
Towar - każda rzecz ruchoma odnośnie której zawrzeć można za pośrednictwem Portalu umowę zamiany, bądź każda nieruchomość odnośnie której zawrzeć można za pośrednictwem Portalu umowę przedwstępną zamiany
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, służący zawieraniu Umów zamiany za pośrednictwem Portalu
Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta na Portalu internetowym
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest umożliwienie przez Usługodawcę Usługobiorcy korzystania z Konta oraz dodawania ogłoszeń na Portalu
Umowa zamiany – umowa zamiany rzeczy ruchomej zawarta pomiędzy Użytkownikami za pomocą Portalu
Umowa przedwstępna zamiany – umowa przedwstępna zamiany nieruchomości zawarta pomiędzy Użytkownikami za pomocą Portalu
Zamieniający – strona umowy zamiany zawieranej za pośrednictwem Portalu
Przyszły zamieniający – strona umowy przedwstępnej zamiany zawieranej za pośrednictwem Portalu
Konsument – osoba fizyczna nabywająca towar za pośrednictwem Portalu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towar za pośrednictwem Portalu w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Usługodawca - właściciel Portalu Mirosław Dróżdż, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VERT Mirosław Dróżdż z siedzibą w Bytomiu, ul. Siemianowicka 31/1, 41-902 Bytom, NIP 626-277-82-58, REGON 241227731, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), świadcząca usługi elektroniczne za pośrednictwem Portalu
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą
Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy  za pośrednictwem Portalu, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
Regulamin – niniejszy regulamin Portalu
Link aktywacyjny – wiadomość wygenerowana automatycznie w celu umożliwienia Użytkownikowi potwierdzenia rejestracji i tym samym zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą

II.    Postanowienia ogólne
 1.    Przedmiotem działalności Portalu jest świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na umożliwianiu korzystania z Konta oraz dodawania ogłoszeń na Portalu.
 2.     Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu, sposoby zakładania Konta oraz sposób dodawania ogłoszeń na Portalu oraz tryb postępowania reklamacyjnego..
 3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5.    Informacje o usługach prezentowane na stronach internetowych Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6.    Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treść publikowanych przez siebie ogłoszeń, w tym w szczególności za naruszenie praw autorskich bądź dóbr osobistych innych podmiotów.
 7.     Na Portalu nie można dodawać ogłoszeń zawierających treści naruszające powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.
 8.    Użytkownicy będący przedsiębiorcami, nieposiadający odpowiednich koncesji albo licencji bądź zezwoleń, przewidzianych przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), nie mogą dodawać ogłoszeń na Portalu oraz zawierać za pośrednictwem Portalu umów zamiany w zakresie w jakim wymagane jest uzyskanie koncesji albo licencji bądź zezwolenia.

III.    Rejestracja w serwisie internetowym
 1.    Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
 2.    Rejestracja w Portalu następuje na dwa sposoby:
 a)    poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji znajdującego się na stronie internetowej www.wymieniajmy.pl, podając w nim swoje dane i kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny,
 b)    automatycznie przez uzupełnienie formularza służącego do dodawania ogłoszeń i kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny.
 3.    Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
 a)    E-mail,
 b)    Hasło,
 c)    Imię i/lub nazwisko,
 d)    Województwo
 e)    Miejscowość.
 4.    W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 5.    W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji usługi, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i poinformowania o tym Właściciela wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@wymieniajmy.pl
 6.     Przesłanie linku aktywacyjnego stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, złożoną przez Właściciela Użytkownikowi.

IV.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1.    Usługobiorca może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.
 2.    Przedmiotem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest możliwość korzystania z Konta oraz dodawania ogłoszeń przez Usługobiorcę.
 3.    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny.
 4.    Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie usług elektronicznych na jego rzecz przez Usługodawcę,usuwając swoje konto z Portalu. Usunięcie konta z Portalu przez Usługobiorcę jest traktowane jako wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 5.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i w związku z tym usunąć z Portalu konto Usługobiorcy, w następujących przypadkach:
 a)    naruszania postanowień Regulaminu (postanowienie to nie dotyczy tych postanowień Regulaminu, które ewentualnie mogłyby okazać się niezgodne z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa),
 b)    zamieszczania ogłoszeń sprzecznych z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

V.    Dodawanie ogłoszenia na Portalu oraz zawieranie umowy zamiany bądź umowy przedwstępnej zamiany
 1. W celu dodania ogłoszenia niezbędna jest rejestracja na Portalu.
 2. Usługodawca nie jest stroną umów zamiany oraz umów przedwstępnych zamiany zawieranych pomiędzy Użytkownikami za pomocą Portalu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niedodawania ogłoszeń dotyczących towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa.
 4. Zabraniamy dodawania ogłoszeń leków na receptę oraz bez recepty. Suplementów diety, tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz innych substancji narkotyzujących
 5. Dodanie ogłoszenia stanowi zaproszenie innych Użytkowników do złożenia oferty zawarcia umowy zamiany bądź oferty zawarcia umowy przedwstępnej zamiany.
 6. W celu złożenia oferty zawarcia umowy zamiany bądź oferty zawarcia umowy przedwstępnej zamiany, zalogowany Użytkownik, który otrzymał zaproszenie do złożenia oferty od innego Użytkownika, klika ikonę „złóż ofertę wymiany”, zostaje przekierowany na podstronę, wskazuje swoje ogłoszenie jako ofertę, a następnie klika w ikonę „potwierdzam”.
 7. Użytkownik, który otrzymał ofertę ma możliwość jej odrzucenia, klikając ikonę „odrzucone”.
 8. Zawarcie umowy zamiany bądź umowy przedwstępnej zamiany następuje w momencie przyjęcia oferty przez Użytkownika który ją otrzymał za pomocą kliknięcia ikony „zaakceptowane”.
 9. Po zawarciu umowy zamiany Zamieniający bądź Przyszli zamieniający mają możliwość wystawienia sobie komentarza. Do wyboru dostępne są trzy rodzaje komentarzy: pozytywny, neutralny bądź negatywny.
 10. Zalecamy Użytkownikom archiwizowanie na trwałym nośniku we własnym zakresie informacji o zawieranych za pomocą Portalu umowach zamiany bądź umowach przedwstępnych zamiany.

VI.    Opłaty
 1.    Dodawanie ogłoszeń na Portalu jest bezpłatne.
 2.    Portal za świadczone dodatkowo usługi pobiera opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem:
 a)    Wyróżnienie na stronie głównej - czas trwania: 14 dni, koszt: 80 pkt.
 b)    Podświetlenie na liście kategorii - czas trwania: 21 dni, koszt: 50 pkt.
 c)    Pogrubienie na liście kategorii - czas trwania: 30 dni, koszt: 20 pkt.
 d)    Powiadomienia SMS - 5pkt. za wiadomość
 3.    Stan konta można uzupełnić poprzez szybki przelew wg następującego schematu: Przelewam (zł) Każda wydana zł to
 od 1 zł do 10 zł 10 pkt
 od 11 zł do 50 zł 11 pkt
 od 51 zł do 150 zł 12 pkt
 150 zł i więcej 15 pkt

(Doładowane punkty można wykorzystać przez okres 90 dni od daty ich doładowania. Po okresie 90 dni punkty tracą ważność.).
 1.    Płatność przelewem za usługę wymienioną w ust. 2 powyżej następuje za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych: www.dotpay.pl

VII.    Odstąpienie przez Usługobiorcę będącego Konsumentem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1.     Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł na odległość umowę o świadczenie usług elektronicznych,może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres kontakt@wymieniajmy.pl bądź też listownie na adres: VERT Mirosław Dróżdż z siedzibą w Bytomiu, ul. Siemianowicka 31/1, 41-902 Bytom z dopiskiem "Wymieniajmy"
 2.    W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
 3.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy będącemu Konsumentem w wypadkach:
 a)     świadczenia usług rozpoczętego, za jego zgodą, przed upływem terminu 10 (dziesięciu) dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 b)    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 c)     umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 d)    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 e)     świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 f)     dostarczania prasy;
 g)     usług w zakresie gier hazardowych.

VII.    Procedura składania reklamacji
 1.    Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji odnośnie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy) bądź listownej (poprzez przesłanie reklamacji do siedziby Usługodawcy).
 2.    Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 3.    Usługodawca nie rozpatruje reklamacji złożonych po upływie 2 (dwóch) miesięcy od ujawnienia się przyczyny reklamacji.

IX.    Postanowienia końcowe
 1.    Zmiana treści Regulaminu może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności Portalu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2.    Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3.    Właściciel podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas dodawania ogłoszeń.
 4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego  wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji
 6.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8.    Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób:
 a)    e-mail: kontakt@wymieniajmy.pl
 b)    pisemnie na adres: VERT Mirosław Dróżdż Bytom, ul. Siemianowicka 31/1, 41-902 Bytom
 9.    Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Portalu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 10.    Nazwa Portalu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i     rozpowszechnianie ich bez zgody Właściciela jest zabronione.
 11.    Regulamin obowiązuje od dnia 05 Września 2014 roku. Ostatnia aktualizacja - 25.05.2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA COOKIES
PORTALU INTERNETOWEGO www.wymieniajmy.pl


Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.wymieniajmy.pl, zakres i rodzaj pobieranych danych osobowych oraz zasady działania plików cookies.
Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej: www.wymieniajmy.pl. Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/

Administrator deklaruje, że postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

I. Zakres oraz informacja o Administratorze danych osobowych
II. Dane osobowe, które gromadzimy
III. Jak wykorzystujemy gromadzone dane osobowe?
IV. Dostępne opcje co do przetwarzania danych / powiadomień
V. Dostępne możliwości wglądu oraz poprawiania danych osobowych
VI. Udostępnianie danych
VII. Przechowywanie danych
VIII. Pliki cookies & statystyki
IX. Czy moje dane podlegają profilowaniu?
X. Jak chronimy Twoje dane?
XI. Kontakt z nami
XII. Postanowienia końcowe


I. Zakres oraz informacja o Administratorze danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie dla serwisu internetowego oraz stron dostępnych pod adresem wymieniajmy.pl bez względu na urządzenie z którego korzystasz (Komputer osobisty, Urządzenia mobilne).

Możemy w dowolnym momencie zaktualizować niniejszą politykę prywatności jednocześnie podając do publicznej wiadomości informację o jej aktualizacji.

Administratorem danych osobowych jest

    VERT Mirosław Dróżdż
    ul. Siemianowicka 31/1
    41-902 Bytom
    NIP 626 277 82 58
    email: kontakt@wymieniajmy.pl
    tel.: 605 059 361

II. Dane osobowe, które gromadzimy


Gromadzimy dane osobowe wprowadzone bezpośrednio przez użytkownika serwisu podczas rejestracji lub dodawania ogłoszenia.
Niektóre z tych danych są niezbędne do skorzystania z usługi (login oraz hasło) a niektóre uzupełniane są przez użytkownika dobrowolnie.
Dane zbierane są za pomocą formularzy internetowych dostępnych w obrębie serwisu wymieniajmy.pl. W przypadku rejestracji konta użytkownika za pomocą wtyczki rejestracji Facebook dane przekazywane są za pomocą narzędzi dostarczonych od w/w serwisów. wymieniajmy.pl nie pobiera danych, które nie są niezbędne do założenia konta (np. listy znajomych, daty urodzin - minimalizacja danych).

Gromadzimy również dane z urządzeń z których korzystasz - w celach statystycznych (pliki cookie). Pobrane dane nie identyfikują użytkownika jednoznacznie i korzystają jedynie z publicznie dostępnych danych. Możesz zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce.

III. Jak wykorzystujemy gromadzone dane osobowe?

Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy wyłącznie do zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu wymieniajmy.pl oraz odpowiedniego ich zabezpieczenia:

 • w celu dostępu do zarejestrowanego konta w serwisie wymieniajmy.pl
 • w celu zarządzania dodanymi ogłoszeniami
 • w celu realizacji szybkich płatności on-line
 • kontaktowania się z użytkownikiem konta ws. jego konta, rozwiązywaniu problemów z jego dostępem, pobierania płatności za użytkowanie konta lub innych niezbędnych czynności administracyjnych
 • w celu realizacji pozostałych funkcji systemu wymieniajmy.pl

IV. Dostępne opcje co do przetwarzania danych / powiadomień

Użytkownik serwisu wymieniajmy.pl dobrowolnie zakłada konto podając dane do zalogowania lub korzystając z możliwości szybkiej rejestracji konta Facebook. Dane te są niezbędne do poprawnego zalogowania do systemu oraz skorzystania z jego dodatkowych funkcji.
Użytkownik serwisu ma możliwość dobrowolnego podania dodatkowych danych takich jak np. id skype, gg, nr telefonu.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość uaktywnienia / dezaktywacji powiadomień wysyłanych na jego email / telefon przez ustawienia konta w serwisie wymieniajmy.pl
Użytkownik serwisu wymieniajmy.pl ma również możliwość zarządzania która z danych (telefon, skype, email, gg) są pokazywane w poszczególnych ogłoszeniach

V. Dostępne możliwości wglądu oraz poprawiania danych osobowych

Użytkownik serwisu ma możliwość wglądu oraz poprawiania danych osobowych. Może tego dokonać dwojako - poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza internetowego w zakładce “Ustawienia” w obrębie swojego konta lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem danych.

VI. Udostępnianie danych

Zgodnie z naszą poprzednią polityką prywatności nie udostępniamy Twoich danych żadnemu podmiotowi trzeciemu bez udzielenia Twojej zgody.

VII. Przechowywanie danych

Twoje dane przechowujemy tak długo jak korzystasz z serwisu. Po wygaśnięciu ważności Twojego ogłoszenia Twoje dane są usunięte z serwisu automatycznie w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia. Poprzez stwierdzenie Twoje dane rozumiemy: Informacje w ogłoszeniu, dane kontaktowe podane w ogłoszeniu, zdjęcia. Dodatkowo, po upłynięciu 30 dni Twoje dane zostaną automatycznie usunięte z naszych kopii zapasowych. Możesz też samemu zdecydować o usunięciu / zapomnieniu Twoich danych z systemu poprzez skorzystanie ze stosownej funkcji “Usuń konto” dostępnej po zalogowaniu w sekcji “Mój panel -> profil”. Po zatwierdzeniu wyboru Twoje dane w ciągu kilku godzin usunięte są z naszego serwera oraz w ciągu 30 dni z serwera kopii zapasowej. Procesy usuwania danych są zautomatyzowane. W celu przyspieszenia usunięcia danych należy skontaktować się z Administratorem Danych.

VIII. Pliki cookies & statystyki

Serwis wymieniajmy.pl korzysta z narzędzi statystycznych, dlatego na Twoim urządzeniu zapisują się pliki cookie. Korzystamy z nich, aby lepiej dopasować system do Twoich wymagań. Możemy prowadzić szereg kampanii marketingowych z wykorzystaniem Google Adwords oraz Facebook Ads, które wymagają zapisu plików cookie na urządzeniu z którego korzystasz.
Twoje łatwo identyfikowalne dane personalne nie są w żaden sposób przekazywane do podmiotów trzecich. Identyfikacja następuje na podstawie ogólnych danych zapisanych w plikach cookie.
Dane statystyczne nie są przekazywane, analizowane przez inne podmioty niż właściciel / administrator danych.

IX. Czy moje dane podlegają profilowaniu?

Przetwarzane przez nas dane nie podlegają profilowaniu, tzn. nie dostosowujemy usług to podjętych przez Ciebie decyzji w obrębie serwisu wymieniajmy.pl.
Nie robimy tego również w przypadku użytkowników serwisu którzy nie posiadają konta na wymieniajmy.pl

X. Jak chronimy Twoje dane?

Możesz być spokojny - Twoje dane są bezpieczne. Nasze serwery posiadają szereg zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem, a sam serwis zabezpiecza certyfikat SSL przed innymi zagrożeniami płynącymi z komunikacji pomiędzy Twoim urządzeniem a naszym serwerem.
Nasi pracownicy zostali przeszkoleni przed ochroną Twoich danych a dostęp do aplikacji mają jedynie autoryzowani pracownicy Administratora danych.

XI. Kontakt z nami

Jeśli tylko masz zastrzeżenia, pytania lub wątpliwości możesz skontaktować się bezpośrednio z nami poprzez email kontakt@wymieniajmy.pl lub pisząc na adres siedziby firmy Administratora danych.


XII.    Postanowienia końcowe
 1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2.     Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić z powodu rozwoju technologii internetowej, zmian ustawodawczych w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju serwisu po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem ich wejścia w życie.  Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.
 3.    Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności serwisu.
 4.    Administrator podaje do wiadomości użytkowników następujące dane adresowe:
 a)    siedziba serwisu: VERT Mirosław Dróżdż, ul. Siemianowicka 31/1, 41-902 Bytom, kontakt@wymieniajmy.pl
 b)    adres dla spraw zgłoszenia żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych: VERT Mirosław Dróżdż, ul. Siemianowicka 31/1, 41-902 Bytom, kontakt@wymieniajmy.pl
 5.    Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 05 Września 2014 r. Ostatnia aktualizacja 25.05.2018 r.