Do pobrania

W celu ułatwienia dokonywania transakcji zamian użytkownikom strony internetowej wymieniajmy.pl, właściciel portalu zamieszcza wzory umów zamiany towarów do bezpłatnego pobrania. Skorzystanie z powyższych wzorców przez użytkowników jest całkowicie dobrowolne. Zaleca się aby użytkownicy korzystali z podanych wzorów w przypadku osobistego wydania i odbioru towarów, będących przedmiotem zamiany.

Dokonujący zamiany Użytkownicy Portalu wymieniajmy.pl mogą warunki umowy zamiany ukształtować w sposób dowolny, jednak w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Właściciel Portalu wymieniajmy.pl nie jest stroną zawieranych umów, nie uczestniczy w negocjacjach między stronami, ani w ewentualnych sporach mogących wyniknąć z realizacji umów zamiany. Jednocześnie właściciel Portalu wymieniajmy.pl informuje, że nie udziela żadnych porad prawnych w związku z zawieraniem i realizacją umów zawieranych przez portal.

Wzór nr 1 – umowa zamiany bez dopłaty [MS Word, PDF]
Wzór nr 2 – umowa zamiany z dopłatą [MS Word, PDF]