REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU INTERNETOWEGO
www.wymieniajmy.pl

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.wymieniajmy.pl

I.    Definicje
II.    Postanowienia ogólne
III.    Rejestracja w serwisie internetowym
IV.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
V.    Dodawanie ogłoszenia na Portalu oraz zawieranie umowy zamiany bądź umowy przedwstępnej zamiany
VI.    Opłaty
VII.    Odstąpienie przez Usługobiorcę będącego konsumentem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
VIII.    Procedura składania reklamacji
IX.    Postanowienia końcowe

I.    Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
Właściciel – Marta Naskręt prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Decora Marta Naskręt z siedzibą w Rumi, ul. Nagietkowa 10, 84-230 Rumia, NIP 958-125-07-07, REGON 191625192 , wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Portalu
Portal – portal internetowy www.wymieniajmy.pl
Towar - każda rzecz ruchoma odnośnie której zawrzeć można za pośrednictwem Portalu umowę zamiany, bądź każda nieruchomość odnośnie której zawrzeć można za pośrednictwem Portalu umowę przedwstępną zamiany
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, służący zawieraniu Umów zamiany za pośrednictwem Portalu
Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta na Portalu internetowym
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest umożliwienie przez Usługodawcę Usługobiorcy korzystania z Konta oraz dodawania ogłoszeń na Portalu
Umowa zamiany – umowa zamiany rzeczy ruchomej zawarta pomiędzy Użytkownikami za pomocą Portalu
Umowa przedwstępna zamiany – umowa przedwstępna zamiany nieruchomości zawarta pomiędzy Użytkownikami za pomocą Portalu
Zamieniający – strona umowy zamiany zawieranej za pośrednictwem Portalu
Przyszły zamieniający – strona umowy przedwstępnej zamiany zawieranej za pośrednictwem Portalu
Konsument – osoba fizyczna nabywająca towar za pośrednictwem Portalu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towar za pośrednictwem Portalu w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Usługodawca - właściciel Portalu Marta Naskręt, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Decora Marta Naskręt z siedzibą w Rumi, ul. Nagietkowa 10, 84-230 Rumia, NIP 958-125-07-07, REGON 191625192, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), świadcząca usługi elektroniczne za pośrednictwem Portalu
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą
Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy  za pośrednictwem Portalu, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
Regulamin – niniejszy regulamin Portalu
Link aktywacyjny – wiadomość wygenerowana automatycznie w celu umożliwienia Użytkownikowi potwierdzenia rejestracji i tym samym zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą

II.    Postanowienia ogólne
 1.    Przedmiotem działalności Portalu jest świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na umożliwianiu korzystania z Konta oraz dodawania ogłoszeń na Portalu.
 2.     Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu, sposoby zakładania Konta oraz sposób dodawania ogłoszeń na Portalu oraz tryb postępowania reklamacyjnego..
 3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5.    Informacje o usługach prezentowane na stronach internetowych Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6.    Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treść publikowanych przez siebie ogłoszeń, w tym w szczególności za naruszenie praw autorskich bądź dóbr osobistych innych podmiotów.
 7.     Na Portalu nie można dodawać ogłoszeń zawierających treści naruszające powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.
 8.    Użytkownicy będący przedsiębiorcami, nieposiadający odpowiednich koncesji albo licencji bądź zezwoleń, przewidzianych przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), nie mogą dodawać ogłoszeń na Portalu oraz zawierać za pośrednictwem Portalu umów zamiany w zakresie w jakim wymagane jest uzyskanie koncesji albo licencji bądź zezwolenia.

III.    Rejestracja w serwisie internetowym
 1.    Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
 2.    Rejestracja w Portalu następuje na dwa sposoby:
 a)    poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji znajdującego się na stronie internetowej www.wymieniajmy.pl, podając w nim swoje dane i kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny,
 b)    automatycznie przez uzupełnienie formularza służącego do dodawania ogłoszeń i kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny.
 3.    Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
 a)    E-mail,
 b)    Hasło,
 c)    Imię i/lub nazwisko,
 d)    Województwo
 e)     Adres (ulica, nr domu /lokalu, miejscowość, kod pocztowy).
 4.    W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 5.    W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji usługi, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i poinformowania o tym Właściciela wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@wymieniajmy.pl
 6.     Przesłanie linku aktywacyjnego stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, złożoną przez Właściciela Użytkownikowi.

IV.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1.    Usługobiorca może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.
 2.    Przedmiotem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest możliwość korzystania z Konta oraz dodawania ogłoszeń przez Usługobiorcę.
 3.    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny.
 4.    Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie usług elektronicznych na jego rzecz przez Usługodawcę,usuwając swoje konto z Portalu. Usunięcie konta z Portalu przez Usługobiorcę jest traktowane jako wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 5.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i w związku z tym usunąć z Portalu konto Usługobiorcy, w następujących przypadkach:
 a)    naruszania postanowień Regulaminu (postanowienie to nie dotyczy tych postanowień Regulaminu, które ewentualnie mogłyby okazać się niezgodne z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa),
 b)    zamieszczania ogłoszeń sprzecznych z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

V.    Dodawanie ogłoszenia na Portalu oraz zawieranie umowy zamiany bądź umowy przedwstępnej zamiany
 1.    W celu dodania ogłoszenia niezbędna jest rejestracja na Portalu.
 2.     Usługodawca nie jest stroną umów zamiany oraz umów przedwstępnych zamiany zawieranych pomiędzy Użytkownikami za pomocą Portalu.
 3.     Użytkownik zobowiązuje się do niedodawania ogłoszeń dotyczących towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa.
 4.    Dodanie ogłoszenia stanowi zaproszenie innych Użytkowników do złożenia oferty zawarcia umowy zamiany bądź oferty zawarcia umowy przedwstępnej zamiany.
 5.    W celu złożenia oferty zawarcia umowy zamiany bądź oferty zawarcia umowy przedwstępnej zamiany, zalogowany Użytkownik, który otrzymał zaproszenie do złożenia oferty od innego Użytkownika, klika ikonę „złóż ofertę wymiany”, zostaje przekierowany na podstronę, wskazuje swoje ogłoszenie jako ofertę, a następnie klika w ikonę „potwierdzam”.
 6.    Użytkownik, który otrzymał ofertę ma możliwość jej odrzucenia, klikając ikonę „odrzucone”.
 7.    Zawarcie umowy zamiany bądź umowy przedwstępnej zamiany następuje w momencie przyjęcia oferty przez Użytkownika który ją otrzymał za pomocą kliknięcia ikony „zaakceptowane”.
 8.    Po zawarciu umowy zamiany Zamieniający bądź Przyszli zamieniający mają możliwość wystawienia sobie komentarza. Do wyboru dostępne są trzy rodzaje komentarzy: pozytywny, neutralny bądź negatywny.
 9.    Zalecamy Użytkownikom archiwizowanie na trwałym nośniku we własnym zakresie informacji o zawieranych za pomocą Portalu umowach zamiany bądź umowach przedwstępnych zamiany.

VI.    Opłaty
 1.    Dodawanie ogłoszeń na Portalu jest bezpłatne.
 2.    Portal za świadczone dodatkowo usługi pobiera opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem:
 a)    Wyróżnienie na stronie głównej - czas trwania: 14 dni, koszt: 80 pkt.
 b)    Podświetlenie na liście kategorii - czas trwania: 21 dni, koszt: 50 pkt.
 c)    Pogrubienie na liście kategorii - czas trwania: 30 dni, koszt: 20 pkt.
 d)    Powiadomienia SMS - 5pkt. za wiadomość
 3.    Stan konta można uzupełnić na dwa sposoby:
a)    Przez SMS
    20pkt. - koszt 3,69 zł (z vat)
    50pkt. - koszt 7,68 zł (z vat)

UWAGA - usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów - dostawca usługi SMS dla naszego serwisu współpracuje z operatorami:Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

b)    Przez przelew wg następującego schematu:
Przelewam (zł) Każda wydana zł to
 od 1 zł do 10 zł 10 pkt
 od 11 zł do 50 zł 11 pkt
 od 51 zł do 150 zł 12 pkt
 150 zł i więcej 15 pkt

(Doładowane punkty można wykorzystać przez okres 90 dni od daty ich doładowania. Po okresie 90 dni punkty tracą ważność.).
 1.    Płatność przelewem za usługę wymienioną w ust. 2 powyżej następuje za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych: www.platnosci.pl.Płatność za usługę SMS wymienioną w ust. 2 powyżej następuje za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl

VII.    Odstąpienie przez Usługobiorcę będącego Konsumentem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1.     Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł na odległość umowę o świadczenie usług elektronicznych,może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres kontakt@wymieniajmy.pl bądź też listownie na adres:Decora Marta Naskręt ,ul. Nagietkowa 10, 84-230 Rumia
 2.    W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
 3.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy będącemu Konsumentem w wypadkach:
 a)     świadczenia usług rozpoczętego, za jego zgodą, przed upływem terminu 10 (dziesięciu) dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 b)    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 c)     umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 d)    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 e)     świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 f)     dostarczania prasy;
 g)     usług w zakresie gier hazardowych.

VII.    Procedura składania reklamacji
 1.    Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji odnośnie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy) bądź listownej (poprzez przesłanie reklamacji do siedziby Usługodawcy).
 2.    Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 3.    Usługodawca nie rozpatruje reklamacji złożonych po upływie 2 (dwóch) miesięcy od ujawnienia się przyczyny reklamacji.

IX.    Postanowienia końcowe
 1.    Zmiana treści Regulaminu może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności Portalu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2.    Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3.    Właściciel podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas dodawania ogłoszeń.
 4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego  wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji
 6.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8.    Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób:
 a)    e-mail: kontakt@wymieniajmy.pl
 b)    pisemnie na adres: Decora Marta Naskręt,  ul. Nagietkowa 10, 84-230 Rumia
 9.    Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Portalu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 10.    Nazwa Portalu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i     rozpowszechnianie ich bez zgody Właściciela jest zabronione.
 11.    Regulamin obowiązuje od dnia 05 Września 2014 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA COOKIES
PORTALU INTERNETOWEGO www.wymieniajmy.pl


Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.wymieniajmy.pl, zakres i rodzaj pobieranych danych osobowych oraz zasady działania plików cookies.
Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej: www.wymieniajmy.pl. Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/

Administrator deklaruje, że postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

I.    Postanowienia ogólne
II.    Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania
III.    Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania
IV.    Polityka cookies
V.    Postanowienia końcowe

I.    Postanowienia ogólne
 1.    Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem Portalu jest  Marta Naskręt,  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Decora Marta Naskręt z siedzibą w Rumi, ul. Nagietkowa 10, 84-230 Rumia, NIP 958-125-07-07, REGON 191625192 , wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 2.    Portal działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 3.    Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 4.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5.    Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności.
 6.    Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 7.    Dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu ma administrator lub wybrani pracownicy administratora, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8.    Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 9.    Administrator ani podmioty wskazane w ust. 7 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 10.    Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 11.    Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 12.    Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Portalu drogą elektroniczną oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.

II.    Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania
 1.    Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
 a)    osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 b)    jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 c)    jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 d)    jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 e)    jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 2.    Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
 a)    zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 b)    obsługi postępowania reklamacyjnego;
 c)    obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;
 d)    logowania do konta, będącego podstroną serwisu w celu kontrolowania stanu dodanych przez siebie ogłoszeń;
 e)    obsługi procesu zapytań kierowanych przez użytkowników, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu formularza;
 f)    marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez użytkownika (usługa newsletter).
 3.    Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:
 a)    imię i/lub nazwisko;
 b)    adres  (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo);
 c)    adres e-mail
 4.    Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.
 5.    Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika serwisu internetowego lub w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

III.    Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania
 1.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2.    Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3.    Żądania określone w ust. 2 można zgłaszać administratorowi na adresy wskazane w niniejszej polityce prywatności.
 4.    Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu internetowego bez zbędnej zwłoki.

IV.    Polityka cookies
 1.    Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej serwisu.
 2.    Pliki wskazane w ust. 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3.    W ramach sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
 a)    cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika;
 b)    cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
 c)    cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela serwisu (administratora).
 4.    Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 a)    identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
 b)    zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zapytań lub danych logowania do serwisu;
 c)    utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 d)    dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkowników;
 e)    optymalizacji korzystania z serwisu przez użytkowników;
 f)    tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 5.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.
 6.    Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
 7.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 8.    Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej serwisu.
 9.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 10.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą     podlegać:
 a)    czas nadejścia zapytania;
 b)    czas wysłania odpowiedzi;
 c)    nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 d)    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 e)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do serwisu internetowego nastąpiło przez odnośnik;
 f)    informacje o przeglądarce użytkownika;
 g)    informacje o adresie IP użytkownika.
 11.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 12.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 13.    W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
 14.    Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

V.    Postanowienia końcowe
 1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2.     Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić z powodu rozwoju technologii internetowej, zmian ustawodawczych w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju serwisu po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem ich wejścia w życie.  Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.
 3.    Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności serwisu.
 4.    Administrator podaje do wiadomości użytkowników następujące dane adresowe:
 a)    siedziba serwisu: Decora Marta Naskręt, ul. Nagietkowa 10, 84-230 Rumia, kontakt@wymieniajmy.pl
 b)    adres dla spraw zgłoszenia żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych: Decora Marta Naskręt ,ul. Nagietkowa 10, 84-230 Rumia, kontakt@wymieniajmy.pl
 5.    Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 05 Września 2014 r.